Polityka prywatności /

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. na terenie Unii Europejskiej, w tym również Polski, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”.

Celem RODO jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE możliwie jak największej kontroli nad przetwarzaniem przez przedsiębiorców ich danych osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ich ochrony.

Staramy się aby działalność naszej Spółdzielni została dostosowana do wymogów stawianych przez RODO i pozostawała w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Opracowaliśmy w związku z tym nowe zasady i wytyczne, które w sposób szczegółowy regulują zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Spółdzielni. Wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia mające na celu zapobieżenie wszelkim incydentom bezpieczeństwa danych osobowych. Przygotowaliśmy nowe klauzule informacyjne przekazywane m. in. kandydatom do pracy, pracownikom, członkom, mieszkańcom i nabywcom lokali. Na bieżąco podejmujemy również działania mające na celu udoskonalenie zasad ochrony danych osobowych w naszej Spółdzielni. 

Naszym celem jest aby, że informacje jakie zamieszczono poniżej dały Państwu wiedzę na temat sposobu i zakresu przetwarzania przez Spółdzielnią Państwa danych osobowych oraz, żeby okazały się przydatne i wyjaśniły w jaki sposób Spółdzielnia dba o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami.

Zgodnie z RODO, przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych jest zgodne z prawem, m.in jeżeli:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodęna przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne dowykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnegociążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Spółdzielnia podejmuje działania konieczne do tego, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywało bez istnienia odpowiedniej podstawy prawnej. Przetwarza tylko te dane, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji poszczególnych procesów związanych z działalnością Spółdzielni. Staramy się eliminować gromadzenie danych nadmiarowych i pod tym kątem weryfikujemy również istniejące zbiory.

Nasze systemy informatyczne są zabezpieczone przez przypadkowym wyciekiem danych na zewnętrz. Posiadane zabezpieczenia staramy się aktualizować, w celu zapewnienia możliwie jak najlepszej ochrony danych i w tym celu staramy się sięgać po coraz to nowe osiągnięcia techniki.

Naszym celem jest również jasno i zrozumiale informować o prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzamy oraz wypełniać pozostałe obowiązki informacyjne jakie spoczywają na nas, jako administratorze danych osobowych.

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają mogą mieć prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • do ich sprostowania;
  • do ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych (jeżeli dane przetwarzane są wyłącznie w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą);

To, jakie uprawnienia przysługują danej osobie w konkretnym przypadku, w dużej mierze zależeć będzie od tego, co jest podstawa prawną ich przetwarzania.

Wskazanym osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby zrealizować wyżej wskazane uprawnienia możesz się skontaktować ze Spółdzielnią m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając żądanie na adres: smbryza@szczecin.home.pl

 

Ponadto, Spółdzielnia powołała dla ułatwienia realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane, Inspektora Ochrony Danych.