Polityka prywatności /

Korespondencja

Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji (w tym elektronicznej).

Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA w Szczecinie działa na rzecz zapewnienia skutecznej ochrony danych osób, których dane przetwarza. W sytuacji, gdy nadałeś do naszej Spółdzielni lub otrzymałeś list ze Spółdzielni, a także gdy nadałeś lub otrzymałeś  wiadomość na adres lub z adres smbryza@szczecin.hom.pl lub innego adresu naszej Spółdzielni – Twoje dane osobowe (czyli adres, w tym adres poczty elektronicznej oraz dane osobowe zawarte w treści korespondencji) są przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową BRYZA w Szczecinie. Zważywszy, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”, nakłada na Spółdzielnię obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych, dlatego informujemy Cię jakie dane oraz w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Twoich danych osobowych.

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji z adresu Spółdzielni lub na adres Spółdzielni, w tym korespondencji elektronicznej na lub z adresu smbryza@szczecin.home.pl lub innych adresów Spółdzielni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA  w Szczecinie, ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin. W sprawach osób, których dane dotyczą można się kontaktować:

- w siedzibie Spółdzielni lub na adres poczty elektronicznej: smbryza@szczecin.home.pl

 

[Inspektor Ochrony Danych] Spółdzielnia powołała inspektora ochrony danych osobowych

[Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe, w tym m.in. adres lub adres poczty elektronicznej, są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu, współpracy, przyjmowania i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji, w tym drogą elektroniczną w procesach realizowanych przez Spółdzielnię. Bez wykorzystania tego kanału komunikacji działalność Administratora nie mogłaby sprostać rozwojowi technologicznemu, a kontakt z Tobą mógłby okazać się znacznie utrudniony, a nawet niemożliwy.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się przez Administratora.

[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego. 

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO. Z uwagi na charakter kontaktu, w szczególności kontaktu przy pomocy elektronicznej i powszechność zastosowania tego środka komunikacji, nie możemy wykluczyć, że dane kontaktowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Wskazanie konkretnego podmiotu, który udostępnił nam Twoje dane nie jest jednak możliwe w przedmiotowej klauzuli – mającej charakter generalny dla wszystkich odbiorców korespondencji, w tym korespondencji z naszej poczty elektronicznej. Ponadto, możesz być jednym z odbiorców poczty elektronicznej, o którym, ze względu na relacje z Administratorem, możemy posiadać i przetwarzać zgodnie z prawem szerszy zakres danych osobowych niż wynikające tylko z komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Stąd też aby pozyskać pełną informację o przetwarzanych danych osobowych powinieneś, w zależności od charakteru relacji łączących Cię ze Spółdzielnią (przynależności do określonej kategorii osób z punktu widzenia przetwarzanych danych osobowych), zapoznać z odpowiednimi szczegółowymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi Ciebie zamieszczonymi na naszej stronie www.sm.bryza.pl. Jeśli nie znajdujesz klauzuli informacyjnej właściwej dla siebie, masz wątpliwości w związku z jej treścią, bądź potrzebujesz informacji szczegółowej o przetwarzanych danych osobowych, prosimy o kontakt.