Polityka prywatności /

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA w Szczecinie, ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. W sprawach osób, których dane dotyczą można się kontaktować w siedzibie Spółdzielni w Szczecinie lub na adres poczty elektronicznej smbryza@szczecin.home.pl
 2. [Inspektor Ochrony Danych] Spółdzielnia powołała inspektora ochrony danych osobowych
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są tereny zarządzane przez Spółdzielnię oraz pomieszczenia biurowe Spółdzielni. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń socjalnych.
 4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez okres do nadpisania kolejnych danych, maksymalnie przez 3 miesiące. Po tym terminie dane zostają skasowane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Spółdzielnia powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych z monitoringu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Spółdzielnia zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników i klientów, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych: a) na wniosek osób trzecich; b) na wniosek organów prowadzących postępowania; c) na wniosek Zarządu Spółdzielni.
 6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Zarządu Spółdzielni. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, w tym mienia pracodawcy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 10. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.