Polityka prywatności /

Nabywcy lokali

Klauzula informacyjna dla nabywców lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej BRYZA.

 1. [Administrator danych osobowych] Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA w Szczecinie, ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. W sprawach osób, których dane dotyczą można się kontaktować w siedzibie Spółdzielni w Szczecinie lub na adres poczty elektronicznej smbryza@szczecin.home.pl

 

 1. [Inspektor Ochrony Danych] Spółdzielnia powołała inspektora ochrony danych osobowych

 

 1. [Cel przetwarzania i podstawa prawna] Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.
 2. a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy (niezależnie od rodzaju zawieranej umowy) w związku z wyrażeniem przez Państwa takiego zamiaru,
 3. b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy (niezależnie od rodzaju wykonywanej umowy),
 4. c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania naszego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy – prawo budowlane, o własności lokali, o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 5. d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach optymalizacji procesu obsługi klienta (również posprzedażowej) na podstawie analizy jego przebiegu oraz w celu ochrony przed kradzieżą i zabezpieczenie danych oraz majątku, ochrony przed oszustwem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych,
 6. e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji w razie potrzeby wykazania określonych okoliczności faktycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych i obejmuje również okres po wykonaniu zawartych umów,
 7. f) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego zabezpieczenia roszczeń, a także w celu obrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń lub w sprawach o ustalenie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych i obejmuje również okres po wykonaniu zawartych umów,
 8. g) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu i oferowania naszych produktów lub usług oraz stosowania marketingu bezpośredniego, co jest również prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych.
 9. [Przekazywanie danych] Dane mogą zostać przez nas przekazane (o ile będzie to uzasadnione) innym podmiotom: a) naszym podwykonawcom i oraz innym podmiotom, od których nabywamy usługi z zakresu księgowości, prawnicze, informatyczne, reklamowe i promocyjne, brokerskie i z zakresu likwidacji szkód, ochrony mienia, b) naszym podwykonawcom lub współpracownikom, którzy bezpośrednio wykonują czynności w celu realizacji umowy na Państwa rzecz, c) podmiotom powiązanym z nami organizacyjnie lub kapitałowo, które współpracują z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności lub świadczą usługi wpierające realizowane przez nas inwestycje, e) bankom i instytucjom finansowym, f) zarządcom nieruchomości, g) notariuszom, h) właściwym organom podatkowym i innym uprawnionym organom administracji rządowej i samorządowej, a także organom wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnionym instytucjom, przy czym przekazywane będą tylko informacje niezbędne w minimalnym koniecznym zakresie. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren RP.
 10. [Okres przechowywania danych] Okres przechowywania danych osobowych: a) dane przetwarzane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania tej umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym po raz ostatni kontaktowali się Państwo dla jej zawarcia, b) dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i do końcu okresu weryfikacji wykonania obowiązków fiskalnych oraz administracyjnych ciążących na administratorze w związku z zawarciem tej umowy, c) podstawowe dane kontaktowe przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody lub do momentu, gdy ustalimy, że dane te się zdezaktualizowały, d) dane przetwarzane w związku z naszym uzasadnionym interesem, na zasadach opisanych powyżej, będą przechowywane do czasu realizacji tego celu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, o ile sprzeciw winien być uwzględniony z uwagi na nadrzędny interes osoby, której dane dotyczą.
 11. [Prawa osoby, której dane dotyczą] Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz do ich sprostowania (poprawiania), b) prawo do żądania usunięcia danych, c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu), h) prawo do cofnięcia (w każdej chwili) udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody). Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 12. [Kontakt w sprawach osób, których dane dotyczą] W celu realizacji powyższych praw proszę kontaktować za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail: smbryza@szczecin.home.pl bądź na piśmie (na adres siedziby administratora). Przed wykonaniem naszych obowiązków możemy dokonać weryfikacji Państwa tożsamości.
 13. [Informacja dodatkowa] Informacja dotycząca dobrowolności podania danych i skutków ich nieprzekazania: a) w przypadku umów - podanie danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, a w konsekwencji świadczenie umowne może nie zostać spełnione lub możemy dochodzić przysługujących nam roszczeń, b) w przypadku przetwarzania danych ze względu na interes Administratora danych – przekazanie danych jest dobrowolne, c) przekazanie danych jest obowiązkiem ustawowym z następujących ustaw – Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo budowlane, o własności lokali lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego - a ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości wykonania przewidzianych tam obowiązków.
 14. [Zautomatyzowane przetwarzanie danych] Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są profilowane.