Polityka prywatności /

Oferenci

Klauzula informacyjna dla oferentów / uczestników przetargów

 

Szanowny Panie/Pani (dotyczy Oferentów towarów i usług),

 

Jeśli składał Pan / Pani naszej Spółdzielni ofertę sprzedaży towarów lub świadczenia usług albo nasza Spółdzielnia zwróciła się do Pana / Pani z prośbą o złożenie oferty w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w tym również jeśli Pan / Pani brał/brała udział w przetargach organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową BRYZA w Szczecinie – wówczas przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz danych zawartych w złożonych ofertach. W przypadku, gdy to nasza Spółdzielnia zwróciła się do Pana / Pani o złożenie oferty w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług, każdorazowo zostanie Pan / Pani poinformowana na podstawie art. 14 RODO o źródle pochodzenia danych, w tym czy dane te nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych. Wobec powyższego nasza Spółdzielnia chce, aby Pan / Pani wiedział / wiedziała i był świadomy jak przetwarzane są Pana / Pani  dane osobowe.

 

W związku z powyższym Spółdzielnia informuje:

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA w Szczecinie, ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

 

[Dane kontaktowe]  W sprawach osób, których dane dotyczą można się kontaktować:

- w siedzibie Spółdzielni w Szczecinie lub na adres poczty elektronicznej smbryza@szczecin.home.pl

 

[Inspektor Ochrony Danych] Spółdzielnia powołała inspektora ochrony danych osobowych

 

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Pana / Panią danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

 

[Okres przechowywania] Pani / Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, w tym w celu wypełnienia obowiązującej u Administratora polityki zakupowej lub do czasu wniesienia przez Pana / Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Pani / Pana dane zostaną usunięte.

 

[Prawa] Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Panu / Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie zakupu oferowanej usługi lub towaru.

 

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Pana / Pani danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.