Polityka prywatności /

Podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „BRYZA” W SZCZECINIE ORAZ KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „BRYZA” przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach oraz oparciu o określone podstawy prawne w następujących kategoriach osób:

 

 1. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „BRYZA” (w tym pełnomocnicy członków):
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych, 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dot. systemu SOL-System), 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
  - na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BRYZA" w Szczecinie oraz regulaminów wewnętrznych,
  - na podstawie zgody osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „BRYZA” (w tym osoby niebędące Członkami Spółdzielni i ich pełnomocnicy):
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych,
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dot. w szczególności systemu SOL-System), 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  - na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BRYZA” w Szczecinie i regulaminów wewnętrznych, 
  - na podstawie zgody osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Członkowie organów Spółdzielni Mieszkaniowej „BRYZA” (Rada Nadzorcza Spółdzielni i Rady Osiedli Spółdzielczych):
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych, 
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,
- na podstawie przepisów  z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "BRYZA" w Szczecinie i regulaminów wewnętrznych.

 1. Adresaci i nadawcy korespondencji kierowanej do/ze Spółdzielni:
  - w celu zapewnienia obsługi korespondencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „BRYZA” (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,

- na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych, 
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,
- na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BRYZA” w Szczecinie i regulaminów wewnętrznych.

 

 1. Dłużnicy Spółdzielni:
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych,
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, 
  - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni Mieszkaniowej „BRYZA” (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Osoby, których wizerunek został utrwalony przez monitoring SM BRYZA:
  - w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających na terenie SM DĄB (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

VII. Osoby, które zawarły ze Spółdzielnią Mieszkaniową „BRYZA” umowę sprzedaży lokalu (budownictwo mieszkaniowe) lub inna umowę dotyczącą budowy lokalu:
- w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przekazanie danych osobowych właściwej Kancelarii Notarialnej) lub do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych,
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,

VIII. Kandydaci do pracy :
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, 
- w pozostałym zakresie na podstawie zgody osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

 1. Pracownicy i członkowie rodzin pracowników:
  - w celu wykonania umowy o pracę i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO), 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- na podstawie przepisów ustawy o z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 1. Podmioty biorące udział w przetargach organizowanych przez Spółdzielnię (w tym reprezentanci Stron):
  - w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 2. Kontrahenci Spółdzielni, współpracujący na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług i innych podobnych (dotyczy zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i reprezentantów jednostek organizacyjnych):
  - w celu realizacji działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a nadto:
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 
  - na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

XII. Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA może ponadto przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
- w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów na potrzeby kontaktu z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- w celach realizacji celów administracyjnych dla potrzeb Spółdzielni, w tym statystyk, analiz, opinii i innego rodzaju opracowań, również w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- w celach archiwalnych (dowodowym), w przypadkach, gdy zachodzić będzie potrzeba wykazania pewnych faktów przez Spółdzielnię, co również znajduje podstawę w prawnie uzasadnionych interesach Spółdzielni faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją -naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).