Polityka prywatności /

Reprezentanci kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących kontrahentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz pełnomocników tych osób

 Szanowna Pani / Szanowny Panie

W przypadku gdy w stosunkach ze Spółdzielnią Mieszkaniową BRYZA w Szczecinie występował/a Pan/i jako osoba uprawniona do działania w imieniu naszego kontrahenta, będącego osobą prawną (spółką akcyjna, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółką jawną, spółką partnerską) lub działał/a jako pełnomocnik takiego podmiotu, zebraliśmy Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, oznaczenie firmy), podstawa działania.

Mając na celu realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, przekazujemy  Pani/Panu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych:

  1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA w Szczecinie, ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. W sprawach osób, których dane dotyczą można się kontaktować:

- w siedzibie Spółdzielni w Szczecinie lub na adres poczty elektronicznej smbryza@szczecin.home.pl

 

[Inspektor Ochrony Danych] Spółdzielnia powołała inspektora ochrony danych osobowych

  1. [Cel i uzasadniony interes] Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: a) w celu określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Administrator danych zawiera umowę oraz zakresu takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy oraz jej ważności; b) w celu realizacji bieżącego kontaktu, związanego z zawieraniem i negocjowaniem umowy pomiędzy Administratorem danych, a podmiotem na rzecz którego Pani/Pan działa; c) w celu realizacji innego bieżącego kontaktu i współpracy zawodowej związanej z przedmiotem działalności Administratora danych; d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora danych działalności gospodarczej; w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; w celach optymalizacji procesu obsługi klienta (również posprzedażowej) na podstawie analizy jego przebiegu oraz w celu ochrony przed kradzieżą i zabezpieczenie danych oraz majątku, ochrony przed oszustwem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych, w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji w razie potrzeby wykazania określonych okoliczności faktycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych i obejmuje również okres po wykonaniu zawartych umów.
  2. [Odbiorcy danych] Dane mogą zostać przez nas przekazane (o ile będzie to uzasadnione) innym podmiotom, w tym podmiotom, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych: a) naszym podwykonawcom i oraz innym podmiotom, od których nabywamy usługi z zakresu księgowości, prawnicze, informatyczne, reklamowe i promocyjne, brokerskie i z zakresu likwidacji szkód, ochrony mienia, b) naszym podwykonawcom lub współpracownikom, którzy bezpośrednio wykonują czynności w celu realizacji umowy na Państwa rzecz, c) podmiotom powiązanym z nami organizacyjnie, osobowo lub kapitałowo, które współpracują z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności lub świadczą usługi wpierające realizowane przez nas inwestycje, e) bankom i instytucjom finansowym, f) zarządcom nieruchomości, g) notariuszom, h) właściwym organom podatkowym i innym uprawnionym organom administracji rządowej i samorządowej, a także organom wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnionym instytucjom, przy czym przekazywane będą tylko informacje niezbędne w minimalnym koniecznym zakresie. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren RP.
  3. [Okres przechowywania danych] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  4. [Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. [Kontakt w sprawach osób, których dane dotyczą] W sprawach osób, których dane dotyczą można się kontaktować w siedzibie Spółdzielni w Szczecinie lub na adres poczty elektronicznej smbryza@szczecin.home.pl Przed wykonaniem naszych obowiązków możemy wymagać potwierdzenia Państwa tożsamości.

 

  1. [Informacja dodatkowa] Informacja dotycząca dobrowolności podania danych i skutków ich nieprzekazania: a) w przypadku umów - podanie danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, a w konsekwencji świadczenie umowne może nie zostać spełnione lub możemy dochodzić przysługujących nam roszczeń, b) w przypadku przetwarzania danych ze względu na interes Administratora danych – przekazanie danych jest dobrowolne, c) przekazanie danych jest obowiązkiem ustawowym z następujących ustaw - prawo budowlane, o własności lokali, o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego - a ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości wykonania przewidzianych tam obowiązków.
  2. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora danych nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy przez Administratora danych z podmiotem przez Panią/Pana reprezentowanym oraz dla skutecznego kontaktowania się przez Administratora danych.
  3. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.