Polityka prywatności /

Właściciele lokali

Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych właścicieli lokali

 

Administrator danych

Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA w Szczecinie

 
 

Cele przetwarzania

-        zarządzanie nieruchomością wspólną i korespondencja z właścicielami lokali;

-        przygotowywanie i prowadzenie zebrań właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej oraz głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów;

-        wykonywanie umów,

-        dochodzenie roszczeń,

-        przechowanie, archiwizacja i niszczenie dokumentów,,

-       podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach właścicieli.

 

 

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny

Zgoda właściciela

Uzasadniony interes Administratora danych

 

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych, właściciele lokali, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzaniainne prawa określone w informacji szczegółowej

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych właścicieli lokali w spółdzielni

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych właściciela lokalu będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA z siedzibą w Szczecinie. Z Administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie na adres Spółdzielni: ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin

- lub na adres poczty elektronicznej: smbryza@szczecin.home.pl

 

 1. Inspektor ochrony danych

Spółdzielnia wyznaczyła inspektora danych osobowych

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA będzie przetwarzać dane właścicieli lokali w następujących celach:

 • - wykonywanie obowiązków w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną wynikających z ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali oraz innych przepisów prawa, w tym prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali;
 • - przygotowywanie i prowadzenie zebrań właścicieli lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej oraz głosowania, w tym w trybie indywidualnego zbierania głosów;
 • - wykonywanie zawartych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w imieniu właścicieli lokali umów dotyczących nieruchomości wspólnej w zakresie niezbędnym do ich wykonania,
 • - dochodzenie roszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej i reagowanie na roszczenia kierowane przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • - przeprowadzanie i organizowanie przechowania, archiwizacji i niszczenia dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • - podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach właścicieli lokali dotyczących spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomością wspólną.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych właścicieli lokali jest:

 • - Przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO[1] i przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni Mieszkaniowej wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie prawidłowego zarządzania nieruchomością,
 • - Przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności zapewnienia sprawnego i efektywnego zarządzania nieruchomością i kontaktowania się z podmiotami danych, zapewnienie bezpieczeństwa zasobu Spółdzielni,
 • - Przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda właściciela lokalu na przetwarzanie danych jeżeli przetwarzane są dane inne niż: 1. imiona, 2. nazwisko, 3. adres lokalu, 4. adres zamieszkania, 5. adres zameldowania, 6. adres do korespondencji, 7. adres poczty elektronicznej, 8. numer księgi wieczystej i powierzchnia lokalu, 9. numer telefonu, 10. numer PESEL.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie przechowywać dane osobowe właściciela przez czas trwania prawa własności lokalu w Spółdzielni mieszkaniowej oraz po ustaniu tego prawa przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych

Spółdzielnia Mieszkaniowa może przekazywać dane osobowe właściciela lokalu:

 1. a) Zarządcy lub administratorowi nieruchomości wspólnej (o ile umowa o zarządzanie lub administrowanie zostanie zawarta),
 2. b) Firmom zewnętrznym IT zapewniającym utrzymanie serwerów służących do obsługi poczty elektronicznej, wykonywania i serwisowania systemów informatycznych oraz utrzymania funkcjonalności programów komputerowych wykorzystywanych w celu przetwarzania danych przetwarzanych przez Spółdzielnię;
 3. c) Podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie niezbędnym do wykonania tych umów,
 4. d) Podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie czynności zwykłego zarządu,
 5. e) Podmiotom świadczącym usługi prawnicze na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, w zakresie niezbędnym do korzystania z usług tych podmiotów,
 6. f) Podmiotom świadczących usługi ubezpieczeniowe na rzecz Spółdzielni Wspólnoty Mieszkaniowej, w zakresie niezbędnym do korzystania z usług tych podmiotów,
 7. g) Bankom i innym instytucjom finansowym np.: ubezpieczycielom w zakresie niezbędnym do korzystania z usług tych podmiotów,
 8. h) właścicielom lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej,
 9. i) organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Prawa właściciela lokalu związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Właścicielowi lokalu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (co do danych przetwarzanych na podstawie zgody),
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające skorzystanie z tego prawa,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółdzielni Mieszkaniowej danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Właściciel lokalu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółdzielnia Mieszkaniowa przesłała  dane do innego administratora. Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizuje to uprawnienie tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje właścicielowi tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z właścicielem lub na podstawie zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się w sposób wyżej wskazany.

Spółdzielnia Mieszkaniowa nie podejmuje decyzji w odniesieniu dodanych osobowych w sposób zautomatyzowany, w szczególności dane nie są profilowane.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem należytego wykonywania praw i obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej oraz warunkiem prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną. Konsekwencją niepodania danych przez właściciela jest uniemożliwienie lub utrudnienia prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną.

Prawo wycofania zgody

 

W zakresie, w jakim dane właściciela lokalu są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane inne niż: 1.  imiona, 2. nazwisko, 3. adres lokalu, 4. adres zamieszkania, 5. adres zameldowania, 6. adres do korespondencji, 7. adres poczty elektronicznej, 8. numer księgi wieczystej i powierzchnia lokalu, 9. numer telefonu, 10. numer PESEL) – właściciel ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres kontaktowy wskazany wyżej.

 

 Prawo wniesienia skargi do organu

Właścicielowi lokalu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).