Polityka prywatności /

Zleceniobiorcy

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZLECENIOBIORCY/WYKONAWCY/USŁUGODAWCY

Zleceniodawca/Zamawiający/Usługobiorca, którym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA w Szczecinie zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych Zleceniobiorców/Wykonawców, Usługodawców, tak aby były one odpowiednio zabezpieczone.  

Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy jest Spółdzielnia Mieszkaniowa BRYZA w Szczecinie, ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin.

W sprawach osób, których dane dotyczą można się kontaktować:

- w siedzibie Spółdzielni lub na adres poczty elektronicznej: smbryza@szczecin.home.pl

 

[Inspektor Ochrony Danych] Spółdzielnia powołała inspektora ochrony danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

  1. Dane osobowe Zleceniobiorcy/Usługodawcy/Wykonawcy są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości.

1) [Informacja szczegółowa] Dane osobowe Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w związku z:

  1. a) wypełnianiem obowiązków i uprawnień wynikających z umowy, w tym obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym, poprzez: i. przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy w celu rozliczeń finansowych (m.in. wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń wraz z potrąceniami); ii. przetwarzanie danych Zleceniobiorcy dla świadczeń z ubezpieczeń społecznych (m.in. rejestracja uprawnionego w ZUS, realizacja uprawnień wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych);
  2. b) zapewnieniem wypełnienia obowiązku wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (np. kontrola trzeźwości Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy lub jego pracowników);
  3. c) rozliczeniem podatku dochodowego;
  4. d) wypełnianiem obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, kontrole ZUS, kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych);
  5. e) wypełnianiem obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością finansową.

2) [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Zleceniobiorcę/Wykonawcę/Usługodawcę danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy (m.in. podmioty szkolące, świadczące usług księgowe).

3) [Okres przechowywania] Dane Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres obowiązywania  umowy (chyba, że co innego wynika z przepisów prawa), po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4) [Prawa] Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy w stosunku do danych zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Administrator w stosunku do danych osobowych  Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

6) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

7) [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera c) RODO.

  1. Dane osobowe Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy mogą być wykorzystywane we wszelkich czynnościach wynikających z umowy (np. podpisywanie faktur, umów, protokołów, kontakt z klientem).

1) [Odbiorcy] Odbiorcami danych przetwarzanych w celu wykonywania umowy są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, kontrahenci Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz ich następcy prawni.

2) [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] Dane Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy nie będą przekazywane za granicę.

3) [Okres przechowywania] Dane Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi Administratora przepisami prawa dla poszczególnych kategorii dokumentów zawierających dane osobowe, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4) [Prawa] Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy, w stosunku do danych przetwarzanych w wykonaniu umowy zlecenia przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Administrator w stosunku do danych osobowych Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy zebranych w celu wykonania umowy nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonywania umowy.

7) [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera b) RODO.

III. Dane osobowe Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy są wykorzystywane w uzasadnionych prawnie interesach Zleceniodawcy, tj. m.in. w celu ochrony mienia Administratora, wykonywania analiz i opracowań wewnętrznych

1) [Informacja szczegółowa] Dane osobowe Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy będą przetwarzane również dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora tj.: a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności, w tym realizacji procesów, w których uczestniczy Zleceniobiorca/Wykonawca/Usługodawca w związku z wykonywaniem umowy (np. korespondencja, dokumentacja procesów); b) dla realizacji polityki Administratora oraz przygotowywania raportów i opracowania analiz; c) dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę; d) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2) [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Zleceniobiorcę danych przetwarzanych w uzasadnionych celach Administratora są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, jak również podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem i ich następcy prawni.

3) [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] Dane osobowe Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy nie będą przekazywane za granicę.

 4) [Okres przechowywania] Dane Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Zleceniobiorcę/Wykonawcę/Usługodawcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5) [Prawa] Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Administrator w stosunku do danych Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy przetwarzanych w uzasadnionych celach Administratora nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

7) Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, a brak ich podania uniemożliwia należyte wykonywanie całości obowiązków wynikających z umowy.

8) [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO. W przypadku udzielenia przez Ciebie również zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, za każdym razem zostanie odrębnie wypełniony przez Zleceniodawcę obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.